Operation Training Robot MH250-A00 / DX100
อบรมการใช ้หุ่นยนต์รุ่น MH250-A00/DX100
1. Safety (ความปลอดภัย)
 
   1.1 Personal Safety (ความปลอดภัยส่วนบุคคล)
 • always wear approved work clothes (no loose -fitting cloths)
 • สวมใส่ชุดทํางานที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น (ไม่หลวม สวมใส่พอดี)
 • do not wear gloves when operating MOTOMAN
 • ไม่สวมถุงมือทํางานขณะปฏิบัติงานกับหุ่นยนต์
 • do not allow underwear, shirt, or neckties to hang out from the work cloths
 • ไม่อนุญาตให้ชุดภายในหลุดลอดออกมานอกชุดทํางาน แต่งตัวให้มิดชิด
 • do not wear large gewelry, such as earrings, rings, or pendants
 • ห้ามสวมเครื่องประดับ อัญมณีขนาดใหญ่ เช่น ต่างหู แหวน หรือจี้
 • always wear protective equipment such as helmets, safety shoes,faceshield, glasses, and gloves as necessary
 • สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลตลอดเวลา ขณะปฏิบัติงาน เช่น หมวกนิรภัย, ร้องเท้านิรภัย, หน้ากากอนามัย, ถุงมือ
 • do not forcibly move an axis of the robot. Do not hang from or get on the robot.Failure to observe this instruction may result in personal injury and/or equipment damage.
 • อย่าบังคับขยับแกนของหุ่นยนต์ อย่าห้อยจาก หรือปีนป่ายหุ่นยนต์ การไม่ปฏิบัติตามคําแนะนํานี้อาจส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บและ/หรือความเสียหายของอุปกรณ์

 • do not sit or lean on the DX100. Failure to observe this instruction may result in personal injury and/or equipment damage. 
 • อย่านั่งหรือพิงตู้ควบคุมหุ่นยนต์ DX100 การไม่ปฏิบัติตามคําแนะนํานี้ อาจส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บและ/หรือ ความเสียหายของอุปกรณ์

 

   1.2 Operation Safety (การปฏิบัติงานที่ปลอดภัย)

 • While performing inspection and maintenance, wiring, or attaching a tool to the robot, etc. Make sure to turn OFF the power supply of the DX100 and the tool, and keep the switch of the power supply locked so that unauthorized personnel cannot turn ON the power supply. In addition, display a warning sign stating “Energizing Prohibited”.
 • ขณะทําการตรวจสอบและบํารุงรักษา เดินสาย หรือติดตั้ง เครื่องมือสําหรับหุ่นยนต์ ฯลฯ ตรวจสอบให้แน่ใจ ว่าได้ปิดเมนไฟฟ้าตู้ควบคุมหุ่นยนต์ DX100 และล็อกกุญแจเพื่อป้องกันผู้ไม่เกี่ยวข้องหรือไม่ได้รับอนุญาต นอกจากนี้ให้ติดป้ายเตือนว่า “ห้ามเปิดใช้เครื่องโดยไม่ได้รับอนุญาต” 

Before operating the robot, make sure the servo power is turned OFF by performing the following operations. When the servo power is turned OFF, the SERVO ON LED on the programming pendant is turned OFF.
ก่อนใช้งานหุ่นยนต์ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเซอร์โวถูกปิดอยู่ โดยการดูที่หลอดไฟ Servo On ที่ Pendant จะดับ ถ้าหลอดไฟ Servo On ที่ Pendant ติดอยู่ให้ทําดังต่อไปนี้เพื่อปิดเซอร์โว
 • Press the emergency stop buttons on the front door of the DX100, on the programming pendant, on the external control device, etc.
 • กดปุ่ม Emergency ที่ตู้ควบคุม DX100 หรือ ปุ่ม Emergency ที่ Pendant
 • Disconnect the safety plug of the safety fence. (when in the play mode and the remote mode) If operation of the robot cannot be stopped in an emergency, personal injury and/or equipment damage may result.
 • ปลดอุปกรณ์ safety ในระบบ ขณะอยู่ใน Play mode หรือ Remote mode เช่นเปิดประตูซึ่งมี Safety sensor ติดอยู่หากไม่สามารถหยุดการทํางานของหุ่นยนต์ได้ในกรณีฉุกเฉินอาจส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บและ/หรืออุปกรณ์เสียหายได้

Confirm that no person is present in the manipulator's operating range and that the operator is in a safe location before: 
 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีบุคคลใดอยู่ในพื้นที่การทํางานของหุ่นยนต์และผู้ปฏิบัติงานอยู่ในตําแหน่งที่ปลอดภัยก่อน:
 - Turning ON the DX100 power (เปิดตู้ควบคุม DX100)
 - Moving the robot by using the programming pendant (ขยับแกนหุ่นยนต์โดยใช ้ Programming Pendant)
 - Running the system in the check mode (ทดสอบระบบอยู่ในโหมดการตรวจสอบ)
 - Performing automatic operations (การทํางานในระบบอัตโนมัติ)
Personal injury may result if a person enters the robot's operating range during operation.
อาจเกิดการบาดเจ็บส่วนบุคคลได้หากบุคคลเข้าไปในพื้นที่การทํางานของหุ่นยนต์ขณะหุ่นยนต์กําลังทํางานอยู่
- Immediately press an emergency stop button whenever there is a problem. The emergency stop buttons are located on the front door of the DX100 and on the right of the programming pendant
- กดปุ่มหยุดฉุกเฉิน (Emergency) ทันทีเมื่อมีปัญหา. ปุ่มหยุดฉุกเฉินอยู่ที่ประตูหน้าของ DX100 และด้านขวาของ Programming Pendant
   1.3 Work Area Safety (พื้นที่ปฏิบัติงานที่ปลอดภัย)
The fenced off area is a safe working area to operate. It is strictly forbidden to enter the barrier zone while the robot is working.
พื้นที่นอกรั้วกั้นเป็นพื้นที่ทํางานที่ปลอดภัยที่สุด ห้ามเข้าไปในเขตรั้วกั้นขณะหุ่นยนต์กําลังทํางานโดยเด็ดขาด 
 
 

2. Turning ON and OFF the Power Supply

   2.1 Turning ON the Main Power Supply (เปิดเมนไฟฟ้าตู้ควบคุมหุ่นยนต์)

Confirm that nobody is present in the working envelope of the robot when turning on DX100 power supply.

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีใครอยู่ในพื้นที่ทํางานของหุ่นยนต์ก่อนทําการเปิดใช้งานของหุ่นยนต์
- Turn on the main power supply of DX100
- เปิดสวิทช์เมนไฟฟ้ าตู ้ควบคุมหุ่นยนต์ DX100

 

-When the power is supplied to the controller, the controller goes through the initial diagnostic tests and creates the current position data.

-เมื่อจ่ายไฟฟ้าให้กับตู้ควบคุม ตู้ควบคุมจะทําการ Restart และ Initial

-When it starts normally, the screen is displayed below.

-เมื่อ initial เสร็จแล้วจะขึ้นหน้าต่างเหมือนรูปด้านล่าง แสดงว่าเครื่องพร้อมใช้งานแล้ว


   2.2 Turning ON the Servo Power (เปิดการใช ้งานเซอร์โว)

If the emergency stop button is pushed, Servo Power Supply can’t be switched on.

ถ้าปุ่ม emergency หยุดอยู่ จะไม่สามารถเปิดใช้งานเซอร์โวได้

2.2.1 servo on "PLAY" mode

select key to PLAY mode and then press "SERVO ON READY" on Pendant and lamp SERVO ON will Light.

หมุนกุญแจไปที่ "PLAY" จากนั้นกดป่ ุม SERVO ON READY บน Pendant หลอดไฟ SERVO ON จะสว่างค้าง

2.2.2 servo on "TEACH'' mode

-select key to "TEACH" mode and then press "SERVO ON READY" on Pendant, lamp "SERVO ON'' will blink

-หมุนกุญแจไปที่ TEACH จากนั้นกดปุ่ม SERVO ON READY บน Pendant หลอดไฟ SERVO ON จะติดกะพริบ

-grip the ENABLE SWITCH backside the Pendant, if completed the SERVO ON lamp will still light

-ใช้มือกําสวิทช์ด้านหลัง Pendant โดยกดลงไปนิดเดียวหลอดไฟ SERVO ON จะติดค้าง

   2.3 Turning OFF the Power Supply (ปิดเมนไฟฟ้าตู ้ควบคุมหุ่นยนต์)

2.3.1 Turn Off Servo Power (ปิดเมนไฟฟ้าเซอร์โว)

 ‐press emergency button on Pendant or DX100

 -กดปุ่ม emergency บน Pendant หรือทีตู้ควบคุมหุ่นยนต์ DX100

 

 2.3.2 Turn Off the Power Supply (ปิดเมนไฟฟ้าควบคุมหุ่นยนต์)

‐After turning off the servo power, turn off the main power
-หลังจากปิดเมนไฟฟ้าเซอร์โวแล้ว ใหทำการปิดเมนไฟฟ้าตู้ควบคุมหุ่นยนต์

 

   3 Programming Pendant

3.1 Work Home Position

3.1.1 moving to Work Home Position

‐select key "TEACH" (หมุนกุญแจไปที่TEACH)

‐touch ROBOT > WORK HOME POS on Pendant menu, the Work Home Position will appeared

-ใช้นิ้ว แต่ที่เมนู ROBOT >> WORK HOME POS บนจอ Pendant จะปรากฏหน้าต่าง WORK HOME POS ขึ้นมา

‐press "SERVO ON READY" on Pendant (กดปุ่ม SERVO ON READY บน Pendant)

‐grip ENABLE SWITCH backside of Pendant > press "FWD" button on Pendant. The robot will moving to
Home position and stop automatically

-ใช้มือซ้ายกำปุ่มด้านหลัง Pendant ให้ไฟ Servo On ติดค้าง และมือขวากดปุ่ม FWD บน Pendant โรบอทจะวิ่งไปที่ตำแหน่ง Work Home และหยุดเองอัตโนมัติ เมื่อโรบอทหยุดแล้วก็ปล่อยมือ ถ้าโรบอทถึงตำแหน่ง WORK Home Position ORIGIN และ CURRENT จะเท่ากัน

 

 3.1.2 Register Work Home Position (สร้างตำแหน่ง Work Home ขึ้นใหม่)

‐moving to any position your requirment.

-เลื่อนหุ่นยนต์ไปยังตำแหน่งที่ต้องการทำ WORK HOME ใหม่

‐if meet your position press button MODIFY > ENTER on Pendant.

-เมื่อได้ตำแหน่งที่ต้องการแล้วให้กดปุ่ม MODIFY > ENTER ตามลำดับเพื่อบันทึกค่าใหม่

3.2 Teaching and Playback

3.2.1 Register new job

‐select key "TEACH" and on Pendant windows select menu "JOB'' > "CREATE NEW JOB''.

-หมุนกุญแจไปที่ TEACH จากนั้นกดเมนู JOB > CREATE NEW JOB ตามลำดับ

‐input new job name after that press "ENTER'' 2 times.

-ตั้งชื่อ job แล้วกด ENTER 2 ครั้ง

‐press "EXCUTE" on Pendant to registered.

-กดปุ่ม EXCUTE บน Pendant เพื่อบันทึก

‐window of new created job.

-หน้าต่างโปรแกรมหลังจาก create new job

 

 3.2.2 Display Job List (ดู Job ทั้งหมดที่บันทึกไว้ในเครื่อง)

 press menu "JOB" > "SELECT JOB" เลือกเมนู JOB > SELECT JOB

‐all job will show as below.

-JOB ทั้งหมดในเครื่องจะแสดงให้เห็นดังภาพ

‐press JOB as your requirement and press "SELECT" button on Pendant.

-กดเลือก JOB ตามที่ต้องการแล้วกดปุ่ม SELECT บน Pendant

3.2.3 Teaching

Position   

‐moving robot to dicide the position.

-เคลื่อนที่หุ่นยนต์ไปยังตำแหน่งที่ต้องการ

‐set coordinate move robot by button each axis.

Motion

‐decide the path along which the robot moves between playback steps.

-กำหนดเส้นทางการเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์แต่ละจุด

Speed

‐decide the speed which the robot moves between playback steps.

-กำหนดความเร็วในการเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์แต่ละจุด

3.2.3.1 Inputting Each Step (เพิ่มสเต็ปในโปรแกรม)

-Inputting the Speed with a Position and Interpolation

-ป้อนค่าความเร็วและตำแหน่ง

‐move robot to dicide position

-เลื่อนหุ่นยนต์ไปตำแหน่งที่ต้องการ

 

‐press "SELECT" button on Pendant to move curser to input line

 กดปุ่ม SELECt บน Pendantเลือ

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้